Phạm Quang Phú
Phạm Quang Phú
Ngày sinh: 25-10-1987
Trình độ: Trung Cấp
Năm kinh nghiệm: 6
Văn Đình Thịnh
Văn Đình Thịnh
Ngày sinh: 28-03-1994
Trình độ: 12/12
Năm kinh nghiệm: 1
Huynh Huu Tan
Huynh Huu Tan
Ngày sinh: 16-06-1994
Trình độ: Cao Dang
Năm kinh nghiệm: 2
Đăng tin việc làm