Hồ Quốc Thăng
Hồ Quốc Thăng
Ngày sinh: 28-04-1997
Trình độ: Công Nghệ Thông Tin
Năm kinh nghiệm: 1